www.snlp.ro Web analytics

Sindicatul Național

al Lucrătorilor de Penitenciare

Regulamentul de Organizare si Functionare al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare

CAP I. DISPOZIŢII GENERALE

Scopul Regulamentului

 

Art. 1 - Prezentul Regulament (denumit în continuare ROF) stabilește modul de funcționare și organizare a Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare conform prevederilor statutare.

 

CAP II. FILIALELE SNLP

Definiţie şi structură

 

Art. 2 - Filialele SNLP sunt componente ale structurii organizatorice a SNLP fiind constituite ca  structuri teritoriale fără personalitate juridică. Filialele SNLP au un efectiv minim de 5 persoane și se constituie la nivelul instituțiilor și unităților în care SNLP are membri de sindicat. se constituie la nivel naţional şi este organizată zonal în grupe sindicale.

Art. 3 - Reprezentarea filialei SNLP este asigurată de preşedintele filialei susţinut în activitate de maximum 5 vicepreşedinţi.

Art. 4 - La nivel zonal, filiala SNLP a foştilor lucrători de penitenciare este reprezentată de liderul de grupă sindicală, susţinut de cel puţin 2 vicelideri. Numărul maxim al viceliderilor se stabileste pe baza raportului de 1:25 de membri, dar cel puţin unul pentru fiecare grupă.

Art. 5 - Structura filialei SNLP este următoarea:

 1. Adunarea Generală a filialei – formată din reprezentanți desemnați pe baza normei de reprezentare de 1:5 membri de sindicat toți membrii filialei
 2. Comitetul de filială – format din:
  1. Preşedintele filialei
  2. Vicepreşedinţii filialei
  3. Reprezentanţii sectoarelor de activitate

 

Adunarea Generală a filialei

Art. 6 - Adunarea Generală a filialei este formată din reprezentanți desemnați pe baza normei de reprezentare de 1:5 membri de sindicat membrii filialei.

Art. 7 - Adunarea Generală lucrează statutar în prezenţa majorității simple a reprezentanților.

Art. 8 - Adunarea Generală întrunită conform art. 6 şi art. 7 adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritate simpla a reprezentanților prezenţi.

Art. 9 - Adunarea Generală se întruneşte anual sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei SNLP, sau la solicitarea a minim 1/3 din membrii de sindicat.

Art. 10 - Lucrările Adunării Generale a filialei sunt organizate şi conduse de preşedintele sau dupa caz de vicepreşedintele filialei cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 18, lit a).

 

Alegerea președinţilor şi vicepreşedinţilor de filială

Art. 11 - În cazul în care Adunarea Generală a filialei, are pe ordinea de zi alegerea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de filială, numărul minim al voturilor exprimate pentru fiecare dintre funcții trebuie să fie egal cu raportul de 2/3 din numărul reprezentanților.

Art. 12 - (1)Alegerile se efectuează prin vot secret, pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte de filială.

(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea voturilor exprimate conform art. 11.

(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 13 - Membrii de sindicat care, din motive obiective (având în vedere domeniul de activitate și atribuțiile specifice) nu pot participa la ședinta Adunării Generale, își pot exprima votul în urna volantă.

 

Pregătirea alegerilor la nivel de filială

Art. 14 - În termen de cel mult 10 zile de la convocarea Adunării Generale pentru alegeri se vor depune la sediul filialei SNLP candidaturile pentru postul/posturile pentru care vor fi organizate alegeri. Candidaturile vor cuprinde datele de identificare ale candidatului, calitatea de salariat în sistemul A.N.P., precum și o motivație succintă a deciziei de a candida.

Art. 15 - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, se va întocmi un proces-verbal semnat de Comitetul de filială prin care se certifică validitatea candidaturilor şi care se va prezenta în Adunarea Generală.

Art. 16 - În cadrul Adunării Generale a filialei se stabilesc, prin vot, următoarele:

 1. alegerea unui Comitet pentru organizarea alegerilor format din 3 persoane;
 2. intervalul de timp în care se vor desfășura alegerile şi care nu va depăși 5 zile lucrătoare.

 

Organizarea alegerilor la nivel de filială

Art. 17 - Preşedintele/vicepreşedintele filialei sau, în lipsa acestora, membrul de sindicat desemnat de Comitetul de filială, au următoarele atributii cu privire la organizarea și desfășurarea procedurii de alegeri:

 1. convoacă Adunarea Generală a filialei în vederea organizării alegerilor;
 2. primește candidaturile pe postul/posturile pentru care vor fi organizate alegeri și le prezintă în cadrul Adunării Generale a filialei;
 3. întocmește buletinele de vot care se vor emite în număr egal cu numărul de membri de sindicat din filială (buletinele vor fi ștampilate cu ștampila filialei SNLP);
 4. întocmește tabel cu toți membrii de sindicat din filială (nume/prenume/CNP/semnătură);
 5. în cadrul Adunării Generale a filialei, prezintă modul de desfășurare a alegerilor, regulile de votare (modul de completare a formularului de vot, metodologia de votare, voturi care nu se validează, s.a.) și instruiește Comitetul pentru organizarea alegerilor;
 6. întocmește și predă Comitetului pentru organizarea alegerilor tabelul cu membrii de sindicat din filială, precum și buletinele de vot;
 7. pune la dispoziția Comitetului pentru organizarea alegerilor o urnă mobilă care se va sigila în prezența acestuia;
 8. pune la dispoziția Comitetului pentru organizarea alegerilor un spațiu în care să se păstreze în siguranță urna de vot, buletinele de vot și lista de votare, pe perioada alegerilor;
 9. afișează numele persoanelor care și-au depus candidatura pentru funcția vacantă, precum și rezultatul final al alegerilor;
 10. comunică Biroului Executiv al SNLP rezultatul alegerilor.

Art. 18 - Comitetul pentru organizarea alegerilor are următoarele atribuții:

 1. conduce lucrările Adunării Generale a filialei pe perioada efectuării alegerilor menținându-și componența pentru toate tururile de scrutin;
 2. participă la verificarea/sigilarea urnei;
 3. preia urna precum și buletinele de vot și verifică dacă acestea sunt distribuite în număr egal cu numărul membrilor de sindicat înscriși în tabelul nominal, precum și dacă sunt ștampilate cu ștampila filialei, apoi le distribuie participanților la vot;
 4. verifică introducerea individuală a voturilor în urnă și se asigură de semnarea listei de vot de către fiecare votant;
 5. se deplasează cu lista de votare, buletinele de vot și urna de votare (care devine urna volantă) la membrii sindicali care nu pot participa la vot în ziua declanşării alegerilor, datorită atribuțiilor specifice ori a programului de serviciu;
 6. asigură supravegherea urnei volante pe tot parcursul perioadei de votare și încuie/sigilează încăperea în care este depozitată urna, în perioadele de timp în care niciunul dintre membrii comisiei nu este în încăpere;
 7. numără voturile anulând buletinele de vot care nu respectă regulile prevăzute la art. 17, lit e) ;
 8. întocmește procesul-verbal în urma numărării şi validării voturilor, verificând respectarea raportului prevăzut la art. 11şi a regulilor stabilite la art. 12 din ROF.

Art. 19 - Documentele rezultate în urma organizării alegerilor la nivelul filialei vor fi arhivate într-un dosar și păstrate cu termen permanent.

 

Modalităţi de convocare a Adunării Generale a filialei

Art. 20 - Președintele filialei ia decizia de convocare a Adunării Generale a filialei ca urmare a:

 1. Împlinirii termenului de 1 an de la precedenta şedinţă (şedinţă ordinară);
 2. Apariţiei unor situaţii neprevăzute şi stringente (şedinţă extraordinară);
 3. Adoptării unor hotărâri în acest sens în cadrul Comitetului de filială;
 4. Solicitării unuia sau mai multor membri de sindicat.

Art. 21 - BEx poate solicita președintelui/vicepreședintelui convocarea Adunării Generale a filialei.

Art. 22 - Convocarea Adunării Generale a filialei de către un procent de 1/3 dintre membri impune ca procedură completarea şi semnarea unui tabel nominal care se înaintează preşedintelui sau, în caz de absenţă, vicepreşedintelui filialei, ca anexă a solicitării de convocare a Adunării Generale a filialei, înaintând totodată şi către BEx SNLP spre înregistrare, o copie a solicitării însoţite de tabelul nominal.

Art. 23 - Ca urmare a primirii solicitării membrilor, însoţită de tabelul nominal semnat, de către Preşedintele/vicepreşedintele filialei, acesta are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a filialei în termen de 10 zile de la primirea tabelului.

 

Preşedintele filialei

Art. 24 - Preşedintele filialei SNLP  este ales de Adunarea Generală a filialei, pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea realegerii și cu respectarea condițiilor prevăzute de Statutul S.N.L.P. şi prezentul ROF.

Art. 25 - Preşedinţii de filiale SNLP nu pot fi aleși din rândul salariaților care îndeplinesc funcția de director și director adjunct;

Art. 26 - Pe perioada mandatului, preşedintele filialei îndeplinește următoarele atribuții:

 1. conduce și răspunde de intreaga activitate a filialei SNLP;
 2. convoacă și prezidează Adunările Generale ale filialei, precum și ale Comitetului filialei;
 3. este membru de drept în Consiliul Național și Adunarea Generală a S.N.L.P;
 4. ține la zi evidența membrilor de sindicat;
 5. se preocupă de atragerea şi primirea de noi membri in sindicat ;
 6. sesizează orice aspect privind nerespectarea Statutului și a prezentului regulament și face propuneri Biroului Executiv al S.N.L.P. pentru emiterea unor decizii sau note interne, care pot fi supuse aprobării Consiliului Național și Adunării Generale;
 7. reprezintă interesele în raporturile de serviciu cu organele de conducere ale unității precum și în raporturile cu alte organizații sindicale locale, sesizând, în situații deosebite, membrii Biroului Executiv;
 8. coordonează activitatea de rezolvare a litigiilor de muncă sau a raporturilor de serviciu în care este implicat membrul de sindicat sau filiala SNLP ;
 9. reprezintă filiala SNLP la nivel local în raport cu terții;
 10. organizează alegeri pentru constituirea Comitetului filialei;
 11. poate identifica modalităţi de motivare/recompensare a membrilor de sindicat care dovedesc activism sindical;
 12. poartă întreaga responsabilitate a gestionării resurselor financiare la nivel local din cuantumul de 70% din cotizația încasată. Pentru cheltuieli efectuate în scopul achiziției unui bun, prestări de serviciu, execuție de lucrări, cheltuieli care depășesc echivalentul a 1.200 Euro/luna, este necesar avizul Biroului Executiv.
 13. organizează activitatea financiar-contabilă la nivelul filialei şi se încadrează în termenele stabilite pentru transmiterea documentelor şi datelor necesare în cadrul contabilităţii centralizate la nivel naţional;
 14. în toate deciziile pe care le ia respectă Statutul, Regulamentele organizaţiei, rezoluțiile Adunării Generale, hotărârile Consiliului Național și deciziile Biroului Executiv;
 15. participă la acțiunile hotărâte de SNLP prin unitate și solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.
 16. Stabilește și coordonează activitățile membrilor de sindicat;
 17. face parte din comisiile de negociere cu conducerile administrative a acordurilor sau contractelor colective de muncă și desemnează membrii SNLP în comisiile de disciplină sau paritare stabilite conform legii.

 

Vicepreşedinţii filialei

Art. 27 - Vicepreşedinţii filialei SNLP sunt aleși de Adunarea Generală a filialei din rândul membrilor de sindicat, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea realegerii și cu respectarea condițiilor prevăzute de Statutul S.N.L.P.

Art. 28 - Numărul vicepreşedinţilor filialei SNLP este stabilit de Adunarea Generală a filialei, neputând fi mai mic de 1 si mai mare de 5.

Art. 29 - Pe perioada mandatului, vicepreşedinţii filialei SNLP îndeplinesc atribuțiile prevăzute in statutul SNLP.

Art. 30 - Vicepreşedinţii filialei îndeplinesc următoarele atribuţii, repartizate de către preşedintele filialei:

 1. sunt membri de drept în Adunarea Generală a SNLP, în limita delegaţiilor formate conform Statutului SNLP şi pot substitui preşedinţii de filială la şedinţele Consiliului Naţional, în caz de absenţă;
 2. organizează activități în ceea ce privește turismul, odihna și tratamentul membrilor filialei sindicale;
 3. întocmesc lucrările de secretariat în cadrul Adunării Generale a filialei;
 4. unul dintre vicepreşedinţii filialei SNLP asigură conducerea acesteia pe perioada vacanţei postului de preşedinte. Acesta este desemnat de preşedinte sau după caz de către Comitetul de filială prin vot.
 5. nu are competență în angajarea de cheltuieli financiare, cu excepția situațiilor prevăzute la al. (b) sau în cazul în care preşedintele filialei decide acest lucru, îndeplinind formalităţile bancare, prin mandat primit de la preşedintele organizaţiei.

 

Comitetul de filială

Art. 31 - (1) La nivelul filialelor se constiuie un Comitet de filială format din:

 1. Preşedintele filialei
 2. Vicepreşedinţii filialei
 3. Reprezentanţii sectoarelor de activitate

Art. 32 - Comitetul de filială alege un înlocuitor pentru preşedintele filialei în cazul în care lipseşte atât acesta cât şi vicepreşedintele care îl substituie în lipsă, comitetul având rol consultativ la adoptarea unor decizii.

Art. 33 - Comitetul de filială are atribuţii cu privire la pregătirea alegerilor la nivel de filială, în conformitate cu prezentul regulament.

Art. 34 - Comitetul de filială poate lua în dezbatere diferite aspecte şi probleme privind activitatea şi funcţionarea filialei, precum şi situaţii individuale sau de grup, propunând modalităţi de soluţionare preşedintelui filialei sau Adunării Generale a filialei.

 

Reprezentanții sectoarelor de activitate

Art. 35 - (1) Desemnarea reprezentanților sectoarelor de activitate se face prin alegerea din cadrul sectoarelor de activitate (alegerea se face liber în cadrul fiecărui sector), iar hotărârea luată se comunică preşedintelui filialei în vederea constituirii comitetului.

(2) Reprezentanții sectoarelor de activitate nu adoptă nicio decizie sau hotărâre, nu reprezintă interesele membrilor de sindicat în raporturile cu organele administrative ale unității și nu pot reprezenta filiala SNLP în relațiile cu terții.

Art. 36 - Reprezentanții sectoarelor de activitate au următoarele atribuții:

 1. urmăresc, sesizează și fac propuneri în scopul asigurării unei comunicări/informări corecte și fluente, de la/spre membrii de sindicat, cu privire la deciziile, hotărârile și rezoluțiile adoptate de organele de conducere ale S.N.L.P., precum și cu privire la aspecte specifice sau probleme de natură profesională.
 2. îndeplinesc atribuțiile stabilite de către președintele filialei SNLP;
 3. participă la ședințele organizate de preşedintele filialei ori de câte ori este nevoie.

 

Administratorul de cont

Art. 37 - Administratorul de cont are următoarele atribuții:

 1. răspunde de organizarea evidenței contabile a patrimoniului și gestiunii economico-financiare a filialei SNLP;
 2. întocmește documentele privind încasarea cotizației, depunerii în contul curent, ridicări de numerar;
 3. acordă viza de control financiar preventiv;
 4. întocmește și transmite la sediul central situațiile privind fluxul financiar lunar, cu aprobarea preşedintelui filialei;
 5. răspunde de organizarea evidenței contabile a patrimoniului și de gestiunea economico-financiară a filialei, urmărește și asigură integritatea bunurilor aflate în patrimoniul filialei.

 

CAP III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SNLP

 

Art. 38 - Organele de conducere ale sindicatului sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Sindicatului;
 3. Biroul Executiv.

 

Adunarea Generală

Art. 39 - Lucrările Adunării Generale se desfășoară în conformitate cu statutul SNLP. Adunarea Generală este alcătuită din membrii Biroului Executiv, preşedinţii filialelor SNLP și membrii delegați în conformitate cu prevederile statutare.

 

Consiliul Național

Art. 40 - Consiliul Național este alcătuit din membrii Biroului Executiv și din  preşedinţii filialelor sindicale. La sesiunile Consiliului Național pot participa și alte persoane invitate de Biroul Executiv.

 

Biroul Executiv

Art. 41 - (1) Conducerea activității curente a sindicatului este încredințată Biroului Executiv, care reprezintă sindicatul în toate acțiunile sale juridice, conformându-se Statutului, rezoluțiilor Adunării Generale și hotărârilor Consiliului Național.

(2) Biroul Executiv se compune din: Președinte, Primvicepreşedinte, 2 Vicepreședinti si Secretar general, aleși de Adunarea Generală prin vot secret direct pe funcții.

(3) Pe durata mandatului, membrii BEX îndeplinesc atribuţiile  prevăzute în Statutul SNLP.

 

Președintele sindicatului

Art. 42 - (1) Persoana care candidează la aceasta funcție trebuie să îndeplinească condițiile Statutului S.N.L.P. și să depună la Biroul Executiv un CV precum și o scrisoare de intenție. Acestea vor fi prezentate Adunării Generale.

(2) În caz de vacantare a funcției de Președinte, funcția acestuia va fi preluată de primvicepreşedinte, până la organizarea, în termen de 30 de zile, a Adunării Generale.

(3) Pe durata mandatului președintele este suspendat din activitatea de bază, urmând a fi salarizat de organizația sindicală.

 

Prim-vicepreședintele sindicatului

Art. 43 - (1) Primvicepreşedintele sindicatului este ales prin vot secret de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani din rândul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candidează la această funcție trebuie să îndeplinească condițiile Statutului S.N.L.P. și să depună la Biroul Executiv un CV precum și o scrisoare de intenție. Acestea vor fi prezentate Adunării Generale.

(3) În caz de vacantare a funcției de primvicepreședinte, funcția acestuia va fi preluată de unul dintre vicepreședinti conform deciziei Biroului Executiv, până la organizarea Adunării Generale.

 

Vicepreședintii sindicatului                                         

Art. 44 - (1) Vicepreședintii sindicatului sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani din rândul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candidează la această funcție trebuie să îndeplinească condițiile Statutului S.N.L.P. și să depună la Biroul Executiv un CV precum și o scrisoare de intenție. Acestea vor fi prezentate Adunării Generale.

(3) În caz de vacantare a funcției de vicepreședinte, funcția acestuia va fi preluată de unul dintre vicepreședinti conform deciziei Biroului Executiv, până la organizarea Adunării Generale.

 

Secretarul general

Art. 45 - (1) Secretarul general este ales prin vot secret de către Adunarea Generală a SNLP pentru o perioadă de 4 ani din rândul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candidează la această funcție trebuie să îndeplinească condițiile Statutului S.N.L.P. și să înainteze Biroului Executiv SNLP un CV precum și o scrisoare de intenție. Acestea vor fi prezentate Adunării Generale a SNLP.

(3) În caz de vacantare a funcției de secretar general, funcția acestuia va fi preluată de unul dintre vicepreședinti conform deciziei Biroului Executiv, până la organizarea Adunării Generale.

 

Comisia de cenzori

Art.46 - (1) Conform prevederilor statutare, organul de control financiar este comisia de cenzori.

(2) Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 1. Verifică corectitudinea activității financiar-contabile, conform prevederilor legale.
 2. Verifică încadrarea în prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli.
 3. Propune soluții și/sau sancțiuni.

(3) Comisia de cenzori execută controlul financiar cel puțin anual, la convocarea Biroului Executiv și întocmește, după fiecare control rapoarte pe care le prezintă Biroului Executiv, Consiliului Național și Adunării Generale.

 

CAPITOLUL IV. RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI

 

Recompensarea membrilor de sindicat

Art. 47 - (1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul organizației, membrii de sindicat pot fi recompensați.

(2) Acțiunile pentru care se acordă recompense membrilor de sindicat sunt:

 1. îndeplinirea cu eficiență a sarcinilor încredințate în cadrul organizației sindicale;
 2. rezultate foarte bune obținute în îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 3. servicii deosebite aduse S.N.L.P. în soluționarea problemelor, situațiilor deosebit de complexe;
 4. contribuții remarcabile la activitățile de solidaritate sindicală;
 5. rezultate foarte bune obținute la concursuri;
 6. inițiative privind organizarea activității sindicale.
 7. Se pot organiza ceremonii/festivităţi de premiere în cadrul categoriilor stabilite prin strategia SNLP ori prin hotărâri/decizii/rezoluţii ale organelor de conducere SNLP.

Art. 48 - Recompense care se pot acorda:

 1. premii în bani și obiecte;
 2. plachete, diplome de merit și distincții;
 3. titluri onorifice.

Art. 49 - (1) Recompensele se acordă fără părtinire, diferențiat și, după caz, individual sau în grup. Pentru aceeași faptă se acordă o singura recompensa.

(2) In cadrul filialelor SNLP recompensarea se face de catre preşedintele filialei, cu consultarea Comitetului de filială. Dupa acordarea recompenselor va fi notificat Biroul Executiv.

(3) La nivel national recompensarea se face de catre Președintele SNLP cu aprobarea Biroului Executiv. Dupa acordarea recompenselor va fi notificat Consiliul National.

 

Sancţionarea membrilor de sindicat

Art. 50 - Principalele abateri săvârșite de membrii de sindicat, care se sancționează disciplinar sunt:

 1. nerespectarea Statutului SNLP și/sau a ROF SNLP;
 2. nerespectarea sau compromiterea deciziilor, hotărârilor sau rezoluțiilor SNLP;
 3. acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sancțiuni nejustificate;
 4. orice acțiune sau inacțiune de natură sa aducă prejudicii S.N.L.P.;
 5. dezinformarea sau ascunderea unor fapte atunci când prin acestea se aduce atingere obiectivelor sau imaginii SNLP;
 6. lipsa de sinceritate sau a curajului răspunderii pentru faptele comise;
 7. prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri si sesizări individuale neconforme cu realitatea sau petiții de grup mincinoase;
 8. participarea voluntară fără acordul organelor de conducere ale SNLP la orice forme de manifestare neautorizate sau neasumate de SNLP;
 9. lipsa de respect manifestată față de liderii alesi, constând într-un comportament denigrator, amenințător, violent sau indecent;
 10. neîndeplinirea sarcinilor încredințate pe linie sindicală sau a atribuțiilor stabilite prin Statut sau ROF;
 11. întârzieri nejustificate privind plata cotizației sau a altor obligații față de sindicat;
 12. abuzul de autoritate.

Art. 51 - (1) Membrilor de sindicat le sunt aplicabile următoarele sancțiuni:

 1. atenționarea scrisă;
 2. suspendarea din sindicat pe o perioadă de la 1 la 6 luni;
 3. excluderea din sindicat.

(2) Atenționarea scrisă se aplică pentru abateri care nu afectează esențial activitatea sindicală.

(3) Suspendarea pe o perioadă de 1 – 6 luni are ca efect anularea pe această perioadă a drepturilor ce decurg din statut. În cazul suspendării preşedinţilor filialelor SNLP, atribuțiile acestora sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi.

(4) Excluderea din sindicat este decisă în cazul unor abateri care afectează grav activitatea sindicală.

Art. 52 - (1) Abaterea disciplinară poate fi constatată de orice persoană care are calitatea de membru SNLP. Sesizarea abaterii va fi inaintată preşedintelui filialei SNLP. În cazul abaterilor disciplinare comise de preşedinţii de filială, sesizarea va fi înaintată direct Biroului Executiv al SNLP.

(2) La primirea sesizării unei abateri, preşedintele filialei audiază persoana care a întocmit sesizarea precum și membrul de sindicat reclamat, cercetează împrejurările în care s-a comis abaterea și înaintează  concluziile însoţite de propuneri către Biroul Executiv al SNLP.

(3) În cazul sesizărilor ce vizează un preşedinte de filială, audierea persoanei care a întocmit sesizarea precum și a preşedintelui de filială, sunt realizate direct de Biroul Executiv al SNLP.

(4) Sancțiunile se aplică de către Biroul Executiv.

(5) Sancțiunile aplicate se pot contesta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștintă, la Consiliul Naţional SNLP, prin intermediul Biroului Executiv SNLP care are obligaţia informării Consiliului Naţional cu ocazia primei şedinţe. Consiliul National SNLP poate lua decizia de menținere sau anulare a sancțiunii și a efectelor acesteia;

(6)Hotărârile emise de Consiliul Naţional sunt definitive.

Art 53 - (1) Președintele sindicatului poate sancționa pentru abateri de la prevederile ROF-ului, rezoluțiilor, hotărârilor și deciziilor sindicatului, ori pentru inactivitate sau neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor statutare, orice membru al Biroului Executiv prin:

a) atenționare scrisă;

b) diminuarea unor drepturi de natură salarială sau materială.

(2) Pentru încălcarea Statutului si în mod repetat a ROF-ului, președintele se adresează în scris Consiliului Național, cu o propunere de revocare a oricărui membru al Biroului Executiv.

(3) Pentru motive legate de încalcarea Statutului, deciziilor/hotărârilor/rezoluțiilor SNLP și/sau în mod repetat a ROF-ului, oricare dintre membrii Biroului Executiv poate fi revocat din funcție.

(4) Propunerea de revocare se face prin sesizarea scrisă înaintată Consiliului Național de către președintele SNLP și/sau cel putin 10 filiale membre, prin intermediul Biroului Executiv SNLP, care informează Consiliul Naţional şi pe membrul Biroului Executiv cu privire la care s-a primit o propunere de revocare. Dreptul de contestație adresată Consiliului Național SNLP este admis în termen de 5 zile lucrătoare din momentul informării celui în cauză. Contestaţia se depune la Biroul Executiv SNLP care desemnează o comisie formată din 3 persoane pentru verificarea situației și propune o soluţie Consiliului Național SNLP. Biroul Executiv SNLP are obligaţia de a informa Consiliul Național și de a transmite toate materialele de cercetare întocmite.

(5) Revocarea este de competența Consiliului Naţional/Adunării Generale și se face prin vot secret cu majoritate simplă numai după audierea raportului Comisiei de 3 persoane desemnată de Biroul Executiv și, dacă este cazul, a contestației.

 

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 

Art. 54 - Cu data adoptării prezentului, Regulamentul de organizare și functionare a Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare adoptat de către Adunarea Generală din 07.06.2008 se abrogă.

Art. 62 - Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost adoptat de Consiliul Naţional al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare, întrunit statutar în data de 01.10.2011.

***

Google Translate

Cauta in site

 • Ofiter 01 14.12.2017 18:08
  D-le Teoroc, am observat ca in unitati se practica schimbarea din functie ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 14.12.2017 17:47
  Mda. Cam asa se arunca totul in derizoriu. Dimpotriva, posturile care se ...

  Read more...

   
 • hanul tatar 14.12.2017 17:00
  URAAAAA !!!!!! VOM AVEA IN UNITATI 8 CONTABILI IN LOC DE 4.VOM AVEA 10 ...

  Read more...

   
 • Ștefan Teoroc 14.12.2017 15:27
  Scrie in 153 / coeficientii noi se aplica efectiv in 2023 prin multiplicare ...

  Read more...

   
 • Alex 14.12.2017 15:15
  Ne puteți lămuri cum se va face salarizarea daca un agent va avea maxim ...

  Read more...

Google AdS